Convocatòria Assemblea General Ordinària 2020 - Club Natació Olot

Últimes Notícies

Convocatòria Assemblea General Ordinària 2020

Convoquem els socis del Club a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el divendres 24 d'abril de 2020, en el Restaurant-Càmping Les Tries, situat a l'avinguda de Pere Badosa d'Olot.  L'assemblea s'ha fixat a les 8 de la tarda. L'ordre del dia serà el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1 - Benvinguda de la presidenta.

2 - Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.

3 – Donar compte de la memòria anual de les seccions esportives i de manteniment i reforma de les instal·lacions.

4 - Aprovar, si escau, i conèixer l’informe  de l'exercici vençut (compte de resultats)  tancament del balanç i pressupost per a l'exercici econòmic següent.

5 – Aprovar, si escau, facultar la Junta Directiva per contractar un crèdit per a la realització de la 2a fase de les obres d'ampliació de les instal·lacions del club.

6 – Aprovar, si escau, l’actualització del Reglament Intern.

7 – Aprovar, si escau, el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe.

8 - Proposicions i propostes que formulin per escrit els socis o els components de la Junta Directiva, les quals hauran d'ésser presentades com a mínim cinc dies abans de la celebració de l'assemblea, i amb el suport d'un nombre de signatures no inferior al 3% dels socis amb dret a vot o de la desena part dels membres de la Junta Directiva.

9 - Propostes del Consell Assessor.

10 – Precs i preguntes.

 

 

La presidenta
Gemma Soy i Juanola

La secretària
Coral Serrat i Costa

Olot, 24 de març de 2020

 

 

ATESA LA IMPORTÀNCIA DE L’ASSEMBLEA I ELS TEMES DE L'ORDRE DEL DIA, US DEMANEM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA.

Hi podeu assistir tots els socis titulars i adherits del Club Natació Olot amb dret a vot*. Caldrà que us identifiqueu amb el DNI original a l'entrada del local. Pròximament podreu consultar la documentació al web del Club (www.cnolot.cat). En cas que per força major no es pogués celebrar l’assemblea el divendres 24 d’abril, es posposarà per al primer divendres fora de l’excepcionalitat de les mesures adoptades pels diferents estaments respecte al coronavirus COVID-19, informant-ne oportunament a la pàgina web, xarxes socials i instal·lacions del Club.

 

Descarrega la convocatòria en PDF

 

*Seran requisits dels socis per poder participar amb veu i vot a l'assemblea: ésser major d'edat (18 anys), tenir plena capacitat d'obrar i pertànyer al Club amb un any d'antelació, com a mínim, a la data de celebració de l'assemblea. Els socis que no compleixin algun d'aquests requisits només tindran veu, però no pas vot, a l'assemblea.