Convocatòria eleccions i informació 2022 - Club Natació Olot

Eleccions Junta Directiva

Convocatòria eleccions i informació 2022

Convocatòria d'eleccions per a la Junta Directiva del
Club Natació Olot i informació electoral

 

 

Olot, 2 de febrer de 2022

La Junta Directiva celebrada el dia 12-01-2022, ha acordat CONVOCAR ELECCIONS, que tindran lloc el pròxim dia 25-03-2022, a les instal·lacions del Club.

El procediment es durà a terme de conformitat amb allò que disposen els Estatuts i de conformitat amb el següent procediment i calendari electoral:

 • 02-02-2022. Convocatòria d'eleccions.

 • 05-02-2022 a les 10 h. Sorteig públic a la secretaria del Club per a la designació, entre tots els socis de ple dret, dels tres membres titulars i suplents de la Junta Electoral.

 • 07- 02-2022. Constitució de la Junta Electoral.

 • Del 08-02 al 14-02-2022. Exposició als socis de ple dret del cens electoral provisional.

 • 15-02-2022. Resolució de les reclamacions del cens electoral provisional per part de la Junta Electoral i aprovació del cens definitiu per la Junta Electoral.

 • Del 16-02 al 08-03-2022 a les 20.00 hores. Presentació de candidatures.

 • 09-03-2022. Proclamació provisional de candidatures per part de la Junta Electoral.

 • Del 10 al 14-03-2022 a les 10 h. Termini per impugnar la proclamació de candidatures.

 • 15-03-2022. Proclamació definitiva de candidatures.

 • Del 16-03-2022 a 24-03-2022 a les 22 h. Campanya electoral de les candidatures.

 • 25-03-2022 de 10 a 19 h a les instal·lacions del CNO. Acte de les votacions i recompte de vots.

 • 28-03-2022. Proclamació candidatura guanyadora i presa de possessió de la Junta Directiva.

 

Informació del procés electoral

Són electors i elegibles els socis de ple dret que compleixin les condicions següents (article 32 Estatuts):


a) Ser major d'edat i no estar legalment incapacitat.

b) Tenir una antiguitat mínima d'un any com a soci.

c) No tenir suspesa la condició de soci per sanció ferma en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures, i estar al corrent de pagament de les quotes de soci i altres obligacions amb el Club.


Junta Electoral. Es designaran per sorteig en un acte públic, amb assistència de la secretària de la junta, entre els socis de l'entitat. Es designaran 3 socis titulars i un nombre mínim de 3 suplents que pot ser ampliat en el moment del sorteig en previsió de renúncies a prendre possessió del càrrec o a exercir-lo.

Els electors han d'acreditar la seva personalitat amb l'exhibició del document d'identitat, o document oficial indubtable. (article 36 estatuts)

Condicions per presentar candidatures - Presentació.- Des de l'endemà de l'aprovació definitiva del cens per part de la Junta Electoral, i durant un termini de 15 dies hàbils, es poden presentar candidatures per a la Junta Directiva del Club Natació Olot. El termini final per presentar candidatures es tanca a les 20 hores del 8-3-2022.

Forma.- Les candidatures són tancades i s'han de votar en la seva totalitat. Pel que fa a la forma i els requisits de presentació, s'ha de tenir en compte el següent:


a) Les candidatures han d'estar integrades per un mínim de 3 i un màxim de 21 membres, encapçalades pel candidat a president.

b) Les candidatures s'han de presentar per escrit a la Junta Electoral i han de contenir les dades següents:


• Relació dels noms i els cognoms dels candidats, encapçalada pel candidat a president. Juntament amb cada nom hi haurà de figurar la seva signatura, acreditativa de la seva conformitat. Els candidats hauran de ser socis de ple dret.

• Fotocòpies dels documents d'identitat de tots els candidats, per les dues cares.

• La majoria absoluta dels membres del Consell Assessor i Comitè Fundador pot avalar les propostes de candidatures a la Junta Directiva que es presentin i ho sol·licitin.

• Per poder ser proclamades per la Junta Electoral, les candidatures han de ser proposades per un nombre de socis de ple dret no inferior al 6%. Per acreditar aquest suport, cada proposta ha d'anar acompanyada de les butlletes acreditatives, tenint en compte el següent:


* Els socis només poden donar suport a una sola proposta de candidatura. Es consideraran nul·les totes les que no compleixin aquest requisit.

* El soci que signi una butlleta de suport ha d'estar inclòs en el cens electoral definitiu aprovat per la Junta Electoral.

* Les butlletes s'han d'omplir amb el model oficial que edita el Club, que han de contenir com a mínim el següent:
 

 • Nom del Club i data de les eleccions.

 • Nom complet del soci en lletra llegible i en lloc destacat, declaració de ser major d'edat, no estar incapacitat, tenir una antiguitat mínima d'un any com a soci del Club en el moment de la convocatòria de les eleccions i no tenir suspesa la condició de soci per sanció ferma.
   
 • Nom del precandidat a president que encapçali la proposta de candidatura.
   
 • En requadre hi ha de constar el número de soci, el número del DNI, la data en què signa la proposta i la signatura del soci que doni el suport.
   
 • Des de la publicació del cens, els candidats poden sol·licitar per escrit a la Junta Electoral el nombre de butlletes oficials de suport necessàries. Seran gratuïtes fins al doble de les necessàries per obtenir la proclamació com a candidat. La resta són a càrrec del sol·licitant.
   
 • La Junta Electoral ha de confirmar la recepció de les propostes de candidatures que li siguin lliurades dintre del termini establert i n'ha de signar la còpia, amb especificació del dia i hora en què hagin estat presentades.
   
 • Durant els dies de recollida de les butlletes de suport, i només amb la finalitat de recollir el suport dels socis, estarà permès de fer els actes d'informació, promoció i propaganda adients. El Club facilitarà la realització d'aquests actes en condicions d'igualtat per a totes les candidatures.
   

c) Les candidatures que es presentin preferentment hauran de tenir una presència equilibrada d'ambdós gèneres en relació i proporció al nombre de socis.

d) Si un soci, membre de la Junta Directiva es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec abans que s'iniciï el termini de presentació de candidatures.

Club Natació Olot


   DOCUMENT CONVOCATÒRIA ELECCIONS (PDF)

   

 

Actualitzat el 2 de febrer de 2022