Junta Directiva - Club Natació Olot

Òrgans de Govern

Junta Directiva

La Junta Directiva és el màxim òrgan decisori del Club i el que, d'acord amb els estatuts i el reglament intern, pren les decisions bàsiques pel bé del seu funcionament. Ha d'estar formada per un nombre no inferior a cinc persones ni superior a vint-i-una i es reuneix un cop al mes (normalment el primer dimecres). El gerent assisteix a les juntes directives.

Els actuals membres de la Junta Directiva són:

 

 

Gemma Soy i Juanola

Presidenta

Joan Domènech i Colomer

Vicepresident 1r esportiu

Coral Serrat i Costa

Secretària

Armand Planas i Pairó

Tresorer i vocal de l'àrea social

Albert Arrèbola i Trias

Vocal de la secció de natació

Narcís Morera i Solergasto

Vocal de la secció de natació

Josep M. Roura i Codony

Vocal de la secció d'atletisme

Xavier Prat i Obrador

Vocal de la secció de tennis

Xavier Serrat i Juanola

Vocal de la secció de tennis

 

 

 

Marc Mallarach Guinart
Vocal secció Triatló

Inmaculada Cano i Sanchez

Vocal de pàdel

Joan Danés i Gifre

Vocal d'activitats dirigides i Fitness

Inmaculada Romero i Garcia

Vocal d'activitats dirigides aquàtiques

 

 
 
 
 
 
Joan Martín i Jutglar
Vocal de manteniment
 

Fina Soler i Buch
Vocal econòmic seguiment d'obres
 
   
   
   
 

David Serra i Vallès
Gerent