Junta Directiva - Club Natació Olot

Òrgans de Govern

Junta Directiva

La Junta Directiva és el màxim òrgan decisori del Club i el que, d'acord amb els estatuts i el reglament intern, pren les decisions bàsiques pel bé del seu funcionament. Ha d'estar formada per un nombre no inferior a cinc persones ni superior a vint-i-una i es reuneix un cop al mes (normalment el primer dimecres). El gerent assisteix a les juntes directives. Els actuals membres de la Junta Directiva són:

 

Gemma Soy Juanola
Presidenta

Joan Domènech Colomer
Vicepresident 1r esportiu

Coral Serrat Costa
Secretària

Armand Planas Pairó
Tresorer i vocal de l'àrea social

Albert Arrèbola Trias
Vocal de la secció de natació

Narcís Morera Solergasto
Vocal de la secció de natació

Josep M. Roura Codony
Vocal de la secció d'atletisme

Xavier Prat Obrador
Vocal de la secció de tennis

Xavier Serrat Juanola
Vocal de la secció de tennis

Marc Mallarach Guinart
Vocal secció Triatló

Inmaculada Cano Sanchez
Vocal de pàdel

Joan Danés Gifre
Vocal d'activitats dirigides i Fitness

 

 
 
Joan Martín Jutglar
Vocal de manteniment
 

Xevi Collell Colomer
Vocal obres 2a fase
   
   
   
 

David Serra Vallès
Gerent