Perfil del contractant - Club Natació Olot

1a fase de reforma i ampliació

Perfil del contractant

14 de març de 2018

        Acta de la Mesa de contractació   PDF

 

___________________________________________________________________________

 

 

8 de març de 2018

        Informe de valoració tècnica   PDF

 

___________________________________________________________________________

 

 

1 de març de 2018

S'informa que s'ha convocat la Mesa de contractació dimecres dia 7 de març a les 19.00 h a la sala de juntes del Club per tal d'informar de la puntuació del sobre núm. 2 i procedir a l'obertura del sobre núm. 3.

 

___________________________________________________________________________

 

17 de gener de 2018

Dimarts passat dia 16 de gener es va constituir la Mesa de contractació del procediment obert d’adjudicació de la primera fase de l’obra de reforma i ampliació del Club.

La Mesa està formada per membres de la Junta Directiva i de la Junta Assessora del Club, i per una representació del Grup Impulsor i del Grup Tècnic del Procés Participatiu. La Mesa compta també amb l’assessorament d’una persona tècnica externa especialista en procediments oberts d’adjudicació d’obres.

Un cop constituïda, es va procedir a l’obertura del sobre número 2 de les tres empreses que s’han presentat en aquest procés i que contenen les “propostes tècniques” i el “programa de treball i metodologia”.

En tractar-se d’una documentació de caràcter tècnic, aquesta serà lliurada a l’equip tècnic assessor del CNO perquè en pugui fer el corresponent informe i valoració argumentada de cada una de les propostes rebudes.

Un cop rebut aquest informe, es convocarà de nou la Mesa de contractació per procedir a l’obertura del sobre número 3 que ha de contenir “l’oferta econòmica” i el “termini de garantia”.

 

___________________________________________________________________________

 

12 de gener de 2018

El dia 29 de desembre de 2017, a les 20:00 h va finalitzar el termini de presentació d’ofertes per a la primera fase de les obres de remodelació de les instal·lacions del Club.

S’informa que s’ha convocat la mesa de contractació per a l’obertura del sobre núm. 2, per al dimarts dia 16 de gener a les 19:00 h a la sala de juntes del Club.

___________________________________________________________________________

 

29 de desembre de 2017

A les 20.00 h - es tanca el termini de presentació d’ofertes
 

___________________________________________________________________________

 

23 de novembre de 2017

NOTA DE RECTIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES.

Atès que s’ha detectat que la reducció del termini d’execució de l’obra, es valora a la clàusula 13.1 en el “programa de treball i metodologia” dins dels criteris avaluables a través d’un judici de valor (sobre núm. 2), i alhora es valora a la clàusula 13.2.b) en el “termini d’execució” dins dels criteris avaluables mitjançant fórmules (sobre núm. 3),

INFORMEM

a les empreses interessades a presentar ofertes, que queda suprimida la valoració de la clàusula 13.2.b) i que per tant, els punts totals dels criteris avaluables mitjançant fórmules queden en un total de 55 repartits en: 50 punts per la baixa de l’oferta econòmica segons la clàusula 13.2.a), i 5 punts pel termini de garantia segons la clàusula 13.2.c).

 

___________________________________________________________________________

 

15 de novembre de 2017

 
Reunió d'informació tècnica del procediment obert de contractació d'obres
 
Dins el procediment obert de contractació d'obres iniciat pel CNO ara fa uns dies, i amb la finalitat de resoldre qualsevol dubte que hagi pogut sorgir entre les empreses constructores o equips de tècnics interessats a participar en aquest procediment, s'ha convocat una reunió informativa pel dia 22 de novembre a les 17 h a la sala de juntes del CNO.
 
Poden assistir a aquesta reunió totes les empreses o tècnics que estiguin interessants en licitar en aquest procediment obert d'obres.
 

 

 

___________________________________________________________________________
 
 
 
9 de novembre de 2017
 
 
ANUNCI CONVOCATÒRIA D'UN PROCEDIMENT OBERT DE CONTRACTACIÓ D'OBRES
 
Segons acord de la Junta Directiva del CNO de data 2 de novembre, s'anuncia la convocatòria del procediment obert per a l'adjudicació de les obres de remodelació d'una part del Club Natació Olot. 
 
  • Entitat adjudicadora: Club Natació Olot.
  • Objecte del contracte: REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CLUB NATACIÓ OLOT, I LA SEVA DIRECCIÓ D'OBRES.
  • Termini d'execució: 3 mesos per a la redacció del projecte executiu i 12 mesos per a l'execució de l'obra (termini total màxim: 15 mesos).
  • CPV: 45212200-8
  • Procediment d'adjudicació: obert, atenent a una pluralitat de criteris de valoració.
  • Tipus de licitació: 2.735.320,01 € més IVA.
 
Obtenció de documentació i informació: Club Natació Olot, avinguda de Pere Badosa, s/n – 17800 Olot (telèfon: 972 26 20 28) en horari laboral d'atenció al públic (de 9:00 a 13:00 h i de 16:00 a 20:00 h). Tmbé podeu accedir a la informació des de la pàgina web del Club Natació Olot, a la secció de perfil del contractant.
 
Classificació del contractista:
Grup: C Subgrup: 3 Categoria: C
Grup: C Subgrup: 7 Categoria: C
Grup: J Subgrup: 2 Categoria: C
 
  • Presentació ofertes: fins el divendres dia 29 de desembre de 2017 a les 20:00 hores. Lloc i forma segons allò establert al plec administratiu. 
  • Obertura de la documentació: en els termes que consten als plecs.
  • Despeses i anuncis: a càrrec de l'adjudicatari.
 
 
Plecs

Plec de clàusules administratives  PDF

Plec de prescripcions tècniques PDF

 

Documentació

Memòria avantprojecte  PDF (356 Kb)

Plànols avantprojecte PDF (36 Mb) Podeu demanar la versió en format CAD a licitacions@cnolot.cat

Estudi geotècnic PDF (29 Mb)

Dictamen estat actual edifici gimnàs i piscina ensenyament PDF (1 Mb)

Descripció de l'estat actual instal·lacions PDF (3 Mb)

Extracte normativa tècnica PIEC i fitxes equipaments ZIP (2 Mb)