Plecs tècnics i administratius del procés de contractació d'arquitectes i enginyers - Aclariment consultes - Club Natació Olot

Informació del projecte

Plecs tècnics i administratius del procés de contractació d'arquitectes i enginyers - Aclariment consultes

  • Plec de Clàusules Administratives Particulars

 

  • Plec de Prescripcions Tècniques

 

  • Nota d'aclariment (01/04/2021)

 

 

Respostes a consultes licitadors

 

En aquest apartat es dona resposta a les consultes rebudes per part de possibles licitadors

 

(13/04/2021)

En la pàgina 10 del Plec de Clausules Administratives diu: "Qualsevol dada en les caràtules de qualsevol dels 4 sobres que permeti conèixer la identitat de l’equip que es presenta, quedarà fora del concurs."

En aquesta primera fase s'entén que, pel tipus d'informació, l'anonimat es demana a la part exterior del sobre només, no en la documentació interior (currículum, titulacions acadèmiques, certificats de compliment, UTE,...) on apareixen els noms dels licitadors. És així?
És correcte. Es demana l'anonimat en el sobre per poder avançar amb lema des del principi, però a dins del sobre 1 es perd l'anonimat. Per aquest motiu qui obra el sobre 1 no és el jurat sinó la comissió de treball (clàusula 10.1, pàg. 13).

 

(12/04/2021)

En referencia al concurs “Redacció del Projecte Bàsic i Executiu, Estudi de Seguretat i Salut i la posterior Direcció de les obres consistents en enderrocament, reforma i ampliació de la segona fase del Club Natació Olot",

Tal com ens heu contestat a una resposta anterior, als dos panells A3 del sobre 2, ha de figurar el LEMA. Així doncs, ens sorgeixen dos dubtes:

1 - El nom de l'autor del projecte ha de figurar als dos panells A3?

2 - A la resta de documentació dins del mateix sobre 2 ( a la part de "Documentació la valoració de la qual es farà mitjançant criteris objectius") el nom de l'autor hi figurarà per força però entenem que llavors l'anonimat es trencarà. Es correcte?
1- El nom de l'autor no ha de figurar en els A3. Hi ha de figurar únicament el lema. Les puntuacions es faran sobre la base del lema.

2- En el sobre 2 només hi ha d'aparèixer el lema. No pot constar el nom, ni a dins ni a fora. Han d'incloure les obres i certificacions que han executat.

 

 

(12/04/2021)

Segons el plec administratiu (pàg.10) la documentació s'ha de lliurar "en suport paper i digital en llapis de memòria". El suport digital pot ser un cd en comptes d'un llapis de memòria
Segons recull el plec administratiu, la documentació en format digital s'haurà de lliurar en un llapis de memòria.


Tal com diu el plec, el lliurament s'ha de fer a les Oficines del Club Natació Olot. Tal com es fa habitualment en altres licitacions, podem fer el lliurament per correu postal abans de la data i hora límit i enviar-vos el justificant de Correos de l'enviament via mail?
El lliurament de la documentació s'haurà de fer presencialment a les oficines del club seguint el que recull el plec administratiu.

 

(9/04/2021)

En relació a la pregunta formulada,  “De cara a justificar l'experiència de l'autor i l'especialista en instal·lacions (apartats a i c del sobre 2, documentació tècnica), serà suficient amb presentar els certificats finals d'obra (a més de llistar els projectes amb superfície i dates, doncs a vegades no hi figuren als certificats finals d'obra)?
Per justificar l’experiència de l’autor i especialista en instal·lacions cal que el document sigui emès per l’òrgan o entitat que va encarregar el treball, també es considera correcta presentar el document final d’obra si aquest està visat pel col·legi corresponent , l’acta de recepció, full d’encàrrec professional document del contracte.  Si en aquest document no hi constessin les dades es podrà presentar una declaració jurada que especifiqui les dades de l’obra.

 

(01/04/2021)

Segons el plec administratiu, en el lliurament d'aquesta primera fase, el lema ha d'aparèixer a l'exterior dels sobres 1 i 2. Ha d'aparèixer el lema també en els dos DINA3 de l'apartat "Documentació la valoració de la qual depèn de judici de valor" del sobre 2?
Si, és convenient que el lema consti en els dos DINA3 de l'apartat "Documentació la valoració de la qual depèn de judici de valor" del sobre 2.

 

(25/03/2021)

1.-En cas de presentar-nos en forma d'UTE. Cada una de les empreses ha de complir amb els requeriments de capacitat tècnica i solvència econòmica?, o es valora en conjunt les empreses de l'UTE?
En un dels apartats de la clàusula 6 diu textualment "En les unions temporals d'empreses cada una de les que la componen haurà d'acreditar la seva capacitat i solvència tècnica, acumulant als efectes de la determinació de la solvència de la unió temporal les característiques acreditades per cada una de les integrants de la mateixa". Per tant, és valorarà el conjunt de les empreses que integraran l'UTE.

 

2-De cara a les valoracions del sobre 2: Que es considera un edifici similar al del concurs? Que sigui un edifici destinat a equipament públic.
Aquest equipament pot ser de titularitat pública o privada, però en qualsevol cas ha de ser d'ús públic, és a dir, obert al públic.

Ha de ser una piscina?
No necessàriament.

Un edifici públic?
S'ha contestat anteriorment.

Un edifici similar de superfície?
No és imprescindible que hagi de ser igual a la superfície construïda de la intervenció objecte del concurs (segons taula 4.2 del Plec Tècnic, la superfície de l'actuació és de 880 m²), però es valorarà les de majors dimensions.

Un edifici d'habitatge públic per exemple és vàlid?
No, els habitatges no corresponen a aquesta tipologia, excepte si són habitatges dotacionals, ja que es poden considerar com un equipament públic.


Nota:
Un edifici públic és tot aquell que l'ús és públic.
Exemples: teatres, auditoris, estadis, pavellons esportius, parcs d'atraccions, sales de festa, discoteques, temples, museus, sales de conferències i congressos, casinos, hotels, establiments comercials, estacions de viatgers, hospitals, ajuntaments, biblioteques, escoles, etc..