Procés participatiu del projecte de reforma del CN Olot

Perfil del contractant

15 de novembre de 2017

Reunió d'informació tècnica del procediment obert de contractació d'obres
 
Dins el procediment obert de contractació d'obres iniciat pel CNO ara fa uns dies, i amb la finalitat de resoldre qualsevol dubte que hagi pogut sorgir entre les empreses constructores o equips de tècnics interessats a participar en aquest procediment, s'ha convocat una reunió informativa pel dia 22 de novembre a les 17 h a la sala de juntes del CNO.
 
Poden assistir a aquesta reunió totes les empreses o tècnics que estiguin interessants en licitar en aquest procediment obert d'obres.

 

 

9 de novembre de 2017
 
 
ANUNCI CONVOCATÒRIA D'UN PROCEDIMENT OBERT DE CONTRACTACIÓ D'OBRES
 
Segons acord de la Junta Directiva del CNO de data 2 de novembre, s'anuncia la convocatòria del procediment obert per a l'adjudicació de les obres de remodelació d'una part del Club Natació Olot. 
 
Entitat adjudicadora: Club Natació Olot.
 
Objecte del contracte: REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CLUB NATACIÓ OLOT, I LA SEVA DIRECCIÓ D'OBRES.
 
Termini d'execució: 3 mesos per a la redacció del projecte executiu i 12 mesos per a l'execució de l'obra (termini total màxim: 15 mesos).
 
CPV: 45212200-8
 
Procediment d'adjudicació: obert, atenent a una pluralitat de criteris de valoració.
 
Tipus de licitació: 2.735.320,01 € més IVA.
 
Obtenció de documentació i informació: Club Natació Olot, avinguda Pere Badosa, s/n – 17800 OLOT (telèfon: 972262028) en dies laborals en horari d'atenció al públic (de 9:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00). I al web del CNO (www.cnolot.cat) , al “perfil del contractant”.
 
Classificació del contractista:
Grup: C Subgrup: 3 Categoria: C
Grup: C Subgrup: 7 Categoria: C
Grup: J Subgrup: 2 Categoria: C
 
Presentació ofertes: fins el divendres dia 29 de desembre de 2017 a les 20:00 hores. Lloc i forma segons allò establert al plec administratiu. 
 
Obertura de la documentació: en els termes que consten als plecs.
 
Despeses i anuncis: a càrrec de l'adjudicatari.
 
 
Plecs
Plec de clàusules administratives  PDF
Plec de prescripcions tècniques PDF

 

Documentació
Memòria avantprojecte  PDF (356 Kb)

Plànols avantprojecte  PDF (36 Mb)  Podeu demanar la versió en format CAD a licitacions@cnolot.cat

Estudi geotècnic PDF (29 Mb)
Dictamen estat actual edifici gimnàs i piscina ensenyament PDF (1 Mb)
Descripció de l'estat actual instal·lacions PDF (3 Mb)
Extracte normativa tècnica PIEC i fitxes equipaments ZIP (2 Mb)