Últimes Notícies

Preguntes i respostes sobre la 1a fase de les obres de reforma

 

Benvolgut soci / benvolguda sòcia

Falten poques hores per a la celebració de l'assemblea general extraordinària on es votarà el finançament de la 1a fase del projecte d'obra de reforma i ampliació del nostre Club. En les darreres setmanes ens heu fet arribar algunes consultes prou interessants per compartir-les amb la resta de socis i intentar resoldre els possibles dubtes que puguin sorgir fins al dissabte 16 de desembre, data en què estem convocats tots* els socis a participar en aquesta important assemblea pel futur del Club. Si després de llegir aquestes preguntes i respostes teniu algun altre dubte, ens el podeu fer arribar a: comunicacio@cnolot.cat, moltes gràcies i fins dissabte 16!

 

 

PER QUÈ ES CONVOCA AQUESTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA? , QUÈ HI VOTEM ELS SOCIS? 

Aquesta assemblea es convoca per aprovar el finançament de la 1a fase de les obres de reforma, mitjançant la concertació d'un préstec per una quantitat màxima d'1,9 milions d'euros i l'establiment d'una quota d'obres d'un màxim de 2 euros/mes durant el retorn del crèdit (màxim 15 anys). 

 

PERQUÈ FEM UNA PRIMERA FASE?

Per donar compliment a les dues peticions més importants que varen sorgir de l'enquesta duta a terme durant el mes de juny passat (més espai d'aigua i adequació del gimnàs) i no perdre la important subvenció atorgada al Club per la Secretaria General de l'Esport.

 

QUIN SÓN ELS AVANTATGES D'AQUESTA PRIMERA FASE?

Són diversos:
El primer és que, el preu de l'obra és "claus en mà" i en ser una adjudicació pública, els 3.309.737,21 € tenen la consideració de preu màxim, ja que les ofertes de constructors per sobre d'aquest preu, no es tindran en compte.
El segon és que iniciem un procediment totalment obert i transparent on qualsevol equip de tècnics (arquitectes, enginyers...) i constructors podran presentar la seva oferta econòmica i el seu disseny.

 

COM ES FINANÇA AQUESTA PRIMERA FASE DE L'OBRA?

El preu de sortida de l'adjudicació és de 2.735.320,01 € abans d'IVA, la qual cosa fa un total de 3.309.737,21 € després d'IVA.

Quantitat que es finança de la següent manera:
 
Fons propis: 900.000,00 €
Subvenció Secretaria General de l'Esport: 500.000,00 €
Préstec entitat financera: 1.900.000,00 €
Generació de fons propis: 9.737,21 €
Total finançament: 3.309.737,21 €
 
 

SI L'OBRA S'ADJUDICA PER UNA QUANTITAT INFERIOR ALS 3.309.737,21 €, COM ACTUARÀ EL CLUB?

Si això passa (cosa que és possible ja a part de tenir la consideració de màxim, diferents constructores han mostrat ja el seu interès a presentar-se en el concurs) el crèdit es podrà formalitzar per un import menor i per tant podrem rebaixar el 2 €/mes en concepte de “quota per obres”.

 

QUÈ PASSA AMB EL PROCÉS PARTICIPATIU INICIAT AL MES D'ABRIL?

El procés participatiu segueix endavant, (amb les reunions amb el grup tècnic per iniciar el concurs d'idees), per a l'edifici central que ha d'englobar: serveis administratius, bar amb sala social, zona d'spa, ampliació de vestidors i donar solució definitiva al gimnàs si s'escau. Aquest és un procés viu i que tot i no ser immediat, ha de portar en un futur pròxim a poder endegar la 2a fase de reforma i ampliació del Club.

 

COM ENS AFECTARAN LES OBRES DURANT ELS MESOS DE CONSTRUCCIÓ?

El termini màxim de construcció es fixa en 12 mesos amb possibilitat que el constructor els rebaixi a 10.
Els més de 750 usuaris del gimnàs i activitats dirigides, disposaran d'un gimnàs provisional, amb vestidors i lavabos a la zona del camp de futbol.
Pel que fa als usuaris de les zones d'aigua, es valorarà d'una forma important el constructor que presenti un pla d'execució d'obra que minimitzi al màxim l'afectació d'aquest servei.
 
 
QUÈ COMPRÈN AQUESTA 1a FASE DE LES OBRES?
 
 
ON I COM ES FA L’ASSEMBLEA?
 
L'assemblea general extraordinària tindrà lloc el dissabte dia 16 de desembre de 2017, a partir de les 9.30 hores en primera convocatòria o a partir de les 10 h en segona i fins a les 19 h, i se celebrarà a les instal·lacions del Club Natació Olot, avinguda de Pere Badosa, s/n d'Olot, porta nº 5 (porta d’accés al camp de futbol del Club).
 
Durant tota la jornada (de 10 h a 19 h), tindreu a la vostra disposició un punt d'informació on podreu consultar i resoldre possibles dubtes, i una carpa amb les meses de votació on podreu emetre el vostre vot*.
 
 
 
 
 
.
 
*Seran requisits dels socis per poder participar amb veu i vot a les assemblees: ésser major d'edat (18 anys), tenir plena capacitat d'obrar i pertànyer al Club amb un any d'antelació, com a mínim, a la data de celebració de l'assemblea. Els socis que no compleixin algun d'aquests requisits només tindran veu, però no pas vot, a les assemblees. La participació d'un soci a l'assemblea és personal i en cap cas podrà delegar-se (article 23è dels estatuts del CN Olot). També cal presentar DNI original.