Últimes Notícies

INFORMACIÓ I CONTINGUT DE LA PROPOSTA PER APROVAR A L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL 16/12/2017

Benvolgut soci / benvolguda sòcia
 
 
Tal com us vàrem informar ara fa uns dies, després d'un intens treball i nombroses gestions, el CNO ha aconseguit una darrera pròrroga de la subvenció de 500.000 euros atorgats per la Secretaria General de l'Esport per a les obres de reforma del nostre Club.
 
Mitjançant una nota informativa enviada per correu electrònic (a tots els socis que ens l'heu facilitat) us vàrem explicar les circumstàncies que varen motivar que la Secretaria volgués donar de baixa la nostra subvenció i les gestions fetes des del Club fins a aconseguir no perdre-la. En vàrem informar també als mitjans de comunicació locals i tenim la nota al web del Club. Nota informativa que hem posat també a disposició del soci a les instal·lacions del Club. 
 
La notícia més important és que no només tenim la subvenció prorrogada, sinó que la Secretaria s'ha compromès a mantenir-nos el 100% del seu import (500.000 €) encara que només construïm aquella part del projecte per a la qual es va concedir: la nova sala d'aigües on hi haurà la piscina motiu de la subvenció.
 
Però perquè això sigui factible, us recordem les dues condicions que la Secretaria ens ha demanat, i allò que ha aprovat la Junta per poder complir amb aquestes condicions.
 
Condicions de la Secretaria:
 
 • Que abans del 31/12/17 hàgim iniciat el procés d'adjudicació de la nova sala d'aigües, utilitzant els procediments establerts per la normativa de contractació pública. 
 • Que hàgim finalitzat la construcció d'aquesta fase abans del 31/12/19. 
 
Acords de la Junta del CNO:
 
 • Dividir el projecte d'obres en dues fases.
 • Iniciar el procés d'adjudicació d'aquesta primera fase que, conservant l'edifici actual de la piscina d'ensenyament, contindrà la nova sala d'aigües, la primera planta amb el gimnàs completament renovat i una nova piscina exterior.
   
 • Seguir amb el procés participatiu i iniciar, per tant, el concurs d'idees per al disseny de la 2a fase que ha d'incloure l'edifici central amb la resta de serveis i equipaments: zones socials, bar, vestidors, recepció i serveis administratius, spa/ wellness..
 
A la junta li hauria agradat seguir amb el procés participatiu per a la globalitat del projecte. Però vàrem entendre que, en nom de tots els socis, teníem l'obligació de fer tots els esforços possibles per no perdre aquesta quantitat tan important. El soci i el Club es mereixen les gestions, les reunions i la feina dutes a terme davant de la Secretaria General de l'Esport, i creiem que haver salvat aquesta important quantia de 500.000 euros és una gran notícia, i estem segurs que els socis ho compartireu.
 
Malgrat que aquest no era l'escenari ideal per al qual estàvem treballant des del passat mes d'abril, estem satisfets perquè aquesta nova via compleix les principals sol·licituds i suggeriments que els socis ens heu fet arribar, i que són: 
 
 • Cal prudència en la part econòmica: iniciem aquesta primera fase amb un endeutament proporcionalment menor al volum de l'obra que es realitzarà, perquè disposem d'uns fons propis superiors als de finals del 2016 i perquè podem aplicar el 100% de la subvenció en aquesta primera fase.
 • Cal conservar l'estructura de l'edifici actual, i ho podrem fer. Així ho indica un estudi tècnic i analític dut a terme per una empresa especialitzada.
 
Cal que qualsevol equip de tècnics i qualsevol constructor pugui tenir cabuda en aquesta obra. Aquesta primera fase es durà a terme mitjançant un procediment d'adjudicació obert i totalment transparent, que conté tant la redacció del projecte executiu com l'execució de l'obra, d'acord amb allò establert a la normativa de contractació pública. Esperem, per tant, rebre el màxim nombre possible de propostes tècniques constructives  que permetin millorar tant el cost final de l'obra com el disseny.
 
Amb aquesta primera fase es compleixen dues de les principals sol·licituds recollides a l'enquesta del procés participatiu: més espai d'aigua i la renovació del gimnàs. Com que conservarem l'estructura de l'edifici, podrem mantenir la primera planta, la qual cosa permetrà dotar el gimnàs (fins que tinguem la solució del disseny de l'edifici central que vindrà donada pel procés participatiu) d'unes òptimes condicions, la qual cosa permet satisfer la demanda de més de 750 socis usuaris d'aquest espai.
 
 

 

INFORMACIÓ I CONTINGUT DE LA PROPOSTA PER APROVAR A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL 16/12/2017

 

Per què es convoca aquesta assemblea extraordinària? Què hi votem els socis?
Aquesta assemblea es convoca per aprovar el finançament de la primera fase de les obres de reforma, mitjançant la concertació d’un préstec per una quantitat màxima d’1,9 milions d’euros i l’establiment d’una quota d’obres d’un màxim de 2 euros/mes durant el retorn del crèdit.

Què inclou aquesta 1a fase de reforma i ampliació?
Aquesta primera fase inclou tant la redacció del projecte executiu com les obres de rehabilitació de l’edifici de la piscina d’ensenyament (amb la primera planta destinada al gimnàs), la construcció de la nova sala d’aigües i la nova piscina gran i exterior d’estiu, segons el següent:

Aquest és un senzill esquema de situació dels nous equipaments. No us podem presentar un dibuix definitiu precisament per la voluntat del Club que qualsevol equip de tècnics pugui presentar la seva proposta amb la redacció del projecte executiu dins el procés públic d’adjudicació que hem iniciat.

A quin import pugen les obres d’aquesta 1a fase del projecte?
El preu de sortida del procediment públic d’adjudicació és de 2.735.320,01 euros més IVA. En aquest import s’hi inclouen les despeses de redacció del projecte executiu, els honoraris tècnics de direcció de l’obrai l’acabament total de les obres.

Com es finança aquest import?

1.900.000 € import del préstec.
500.000 € subvenció aprovada per la Secretaria General de l’Esport.
900.000 € fons propis a 31/12/2017 per l'estalvi que ha fet el CNO aquests darrers anys.
9.737,21 € generació de fons propis.
 

Quant haurà de pagar cada soci?
Cada soci només haurà de pagar, durant el temps de la devolució del préstec, una “quota per obres” d’un màxim de 2 eurosal mes, sense cap altre pagament extra.

Pot ser que les obres valguin menys del previst?
Sí. I això és així pel fet de dur a terme un procediment públic d’adjudicació de l’obra, la qual cosa vol dir que els constructors hauran de presentar les ofertes per una quantitat igual o inferior al preu de sortida. És per això que tant el préstec com la quota per obres tenen també la consideració de màxims.

Quina és la durada prevista de les obres? Quan està previst que acabin?
A partir que es puguin començar, es preveu un termini d'execució màxim de 12 mesos, tot i que ja s'està treballant des d'aquest moment perquè aquest termini es pugui reduir. Caldrà tenir acabades les obres d’aquesta primera fase abans de 31/12/2019 per requeriment de la Secretaria General de l’Esport, com ja us hem explicar en l’anvers d’aquesta carta.

I què passa amb la 2a fase?
Es continua treballant en el procés participatiu de forma paral·lela al procés d’adjudicació i construcció de la 1a fase,  amb l’inici de reunions amb el grup tècnic per endegar el concurs d’idees i projectes per a les obres de l’edifici central.

Quin és el calendari previst?

 • A principis de novembre hem iniciat el concurs públic per adjudicar aquesta primera fase. Fins a finals de desembre, els constructors i equips de tècnics podran presentar les ofertes per a la redacció del projecte executiu i l’execució de les obres. 
   
 • Un cop finalitzat l’anterior termini, s'obriran, estudiaran i valoraran les ofertes presentades seguint el procediment establert en qualsevol concurs públic i els criteris especificats en els plecs administratiu i tècnic. Es constituirà la mesa de contractació, que estarà formada per membres de la junta directiva, de la junta assessora i una representació dels socis que formen part del procés participatiu.
   
 • Abans d’acabar el mes de gener, s'adjudicarà l'obra a l’equip guanyador del concurs i es concediran tres mesos per redactar el projecte executiu i un any per executar les obres.

 

Durant tot aquest procés, ens comprometem a tenir-vos informats puntualment. 

Podeu demanar hora a la Secretaria del club per aclarir qualsevol dubte o qüestió que tingueu, així com per aprofundir en qualsevol detall que cregueu convenient. 

 
La Junta Directiva del Club Natació Olot

 

 

.