14/ABRIL/2023 CONVOCATÒRIA Assemblea General Ordinària al Restaurant Càmping-les Tries - Club Natació Olot

Socials

14/ABRIL/2023 CONVOCATÒRIA Assemblea General Ordinària al Restaurant Càmping-les Tries

Convocatòria Assemblea General Ordinària

Convoquem els socis del Club a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el divendres 14 d’abril de 2023, al Restaurant Càmping les Tries, situat a l'avinguda de Pere Badosa d'Olot. L'assemblea s'ha fixat a les 8 del vespre en primera i única convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA
 

1 - Benvinguda de la presidenta.

2 - Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.

3 – Elecció de 3 socis entre els presents per signar l’acta de l’assemblea.

4 – Donar compte de la memòria anual de les seccions esportives, i de manteniment i reforma de les instal·lacions.

5 - Aprovar, si escau, i conèixer l’informe de l'exercici vençut (compte de resultats), tancament del balanç i pressupost per a l'exercici econòmic següent, així com acordar, si escau, les quotes ordinàries i d'entrada.

6 - Aprovació, si escau, de les modificacions dels següents articles dels Estatus del Club: article 9è, article 11è, article 20è g) i article 43è f).

7 – Ratificació de càrrecs, si escau, de les vacants cobertes en la Junta Directiva.

8 - Ratificació proposta de nomenament de soci d’honor.

9 - Proposicions i propostes que formulin per escrit els socis o els components de la Junta Directiva, les quals hauran de ser presentades com a mínim cinc dies abans del dia de l'assemblea, i amb el suport d'un nombre de signatures no inferior al 3% dels socis amb dret a vot o de la desena part dels membres de la Junta Directiva.

10 - Propostes del Consell Assessor.

11 – Torn obert de preguntes.

 
 
La presidenta
Gemma Soy i Juanola
La secretària
Coral Serrat i Costa
 
Olot, 6 de març de 2023
 
 

ATESA LA IMPORTÀNCIA DE L’ASSEMBLEA I ELS TEMES DE L'ORDRE DEL DIA, US DEMANEM QUE HI ASSISTIU. Hi podeu assistir tots els socis titulars i adherits del Club Natació Olot amb dret a vot*. Caldrà que us identifiqueu amb el DNI original a l'entrada del local.

*Seran requisits dels socis per poder participar amb veu i vot a les assemblees: ésser major d'edat (divuit anys), tenir plena capacitat d'obrar i pertànyer al Club amb un any d'antelació, com a mínim, a la data que té lloc l'assemblea. Els socis que no compleixin algun d'aquests requisits només tindran veu, però no pas vot, a les assemblees. La participació d'un soci a l'assemblea és personal i en cap cas podrà delegar-se (article 23è dels Estatuts del Club Natació Olot).

Article 19è dels Estatuts: L’Assemblea general del Club es constitueix mitjançant els socis de ple dret que reuneixin les condicions següents:
a) Ser major d’edat civil. c) Tenir una antiguitat mínima com a soci d’un any. d) No tenir suspesa la condició de soci. Si no es compleixen les anteriors condicions, el soci tindrà veu, però no vot a les assemblees.

Article 21.3. ...Durant els deu dies anteriors al dia que ha de tenir lloc l’Assemblea, a les oficines del Club i en dies i hores feiners es posarà a disposició de tots els socis de ple dret la informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea. Durant aquest període, el Club lliurarà als socis que ho sol·licitin una còpia dels documents que integren la informació per a ús i estudi exclusivament personal, i sota la seva responsabilitat.

Article 77è dels Estatuts: “...modificació dels Estatuts...disposaran d’una còpia de les modificacions proposades a la secretaria del Club amb deu dies d’antelació a la data de l’assemblea..

 
 
Ja podeu consultar la documentació entrant a la zona de notícies privades per a socis:
<< Accés Usuaris >> (botó situat a la part superior dreta del vostre navegador)