Últimes Notícies

Convocatòria assemblea general extraordinària del 16 de desembre de 2017.

Es convoca els senyors socis a l'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc el dissabte dia 16 de desembre de 2017, a les 9.30 hores en primera convocatòria si hi són presents la majoria dels associats, o a les 10 hores en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de membres assistents, i que se celebrarà a les instal·lacions del Club Natació Olot, avinguda de Pere Badosa, s/n d'Olot.
 
La reunió es desenvoluparà seguint els punts següents:
 
ÚNIC.- Aprovació del finançament de les obres de reforma de les instal·lacions del Club mitjançant la concertació d'un crèdit hipotecari així com l'establiment d'una quota d'obres, amb les condicions que consten en el document "INFORMACIÓ I CONTINGUT DE LA PROPOSTA PER APROVAR A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA del 16-12-2017" que s'enviarà a cada soci amb la convocatòria i que podeu consultar fent clic >>aquí<<.
 
Atesa la importància del tema a tractar i la previsió d'assistència i participació de socis en les votacions, s'estableix el període de votació des de l'hora de constitució i fins a les 19 hores, període durant el qual tots els socis que ho desitgin podran emetre el seu vot*.

 

Vist i plau

 

        La presidenta                                                                          La secretària
   Gemma Soy i Juanola                                                              Coral Serrat i Costa

 

 

Recordar-vos que l'assemblea general extraordinària se celebrarà a la zona del camp de futbol en segona convocatòria de 10 h a 19 h,

RECOMANACIÓ

Per poder assegurar una òptima organització i un bon funcionament de l'assemblea, recomanem que en la mesura de les vostres possibilitats assistiu en les franges horàries definides segons la primera lletra del vostre primer cognom i que tot seguit us indiquem. Aquesta és només una recomanació, però, evidentment, podeu venir a votar en família sigui quina sigui la primera lletra del primer cognom de la resta de membres de la vostra unitat familiar.

de la lletra A a la G de 10 a 12 h
de la lletra H a la N de 12 a 15 h
de la lletra Ñ a la T de 15 a 17 h
de la lletra U a la Z de 17 a 19 h

 

 

*Seran requisits dels socis per poder participar amb veu i vot a les assemblees: ésser major d'edat (18 anys), tenir plena capacitat d'obrar i pertànyer al Club amb un any d'antelació, com a mínim, a la data de celebració de l'assemblea. Els socis que no compleixin algun d'aquests requisits només tindran veu, però no pas vot, a les assemblees. La participació d'un soci a l'assemblea és personal i en cap cas podrà delegar-se (article 23è dels estatuts del CN Olot). També cal presentar DNI original.

 

 

Fes clic sobre la imatge per descarregar-te la convocatòria de l'assemblea general extraordinària del 16 de desembre de 2017.

 
 
 
Fes clic sobre la imatge per descarregar-te el document "INFORMACIÓ I CONTINGUT DE LA PROPOSTA PER APROVAR A L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA del 16-12-2017"