Constituïda la Mesa de contractació del procediment obert d'adjudicació de la 1a fase de l'obra de reforma i ampliació del CNO - Club Natació Olot

Socials

Constituïda la Mesa de contractació del procediment obert d'adjudicació de la 1a fase de l'obra de reforma i ampliació del CNO

Dimecres 17 de gener de 2018

Dimarts passat dia 16 de gener es va constituir la Mesa de contractació del procediment obert d’adjudicació de la primera fase de l’obra de reforma i ampliació del Club.

La Mesa està formada per membres de la Junta Directiva i de la Junta Assessora del Club, i per una representació del Grup Impulsor i del Grup Tècnic del Procés Participatiu. La Mesa compta també amb l’assessorament d’una persona tècnica externa especialista en procediments oberts d’adjudicació d’obres.

Un cop constituïda, es va procedir a l’obertura del sobre número 2 de les tres empreses que s’han presentat en aquest procés i que contenen les “propostes tècniques” i el “programa de treball i metodologia”.

En tractar-se d’una documentació de caràcter tècnic, aquesta serà lliurada a l’equip tècnic assessor del CNO perquè en pugui fer el corresponent informe i valoració argumentada de cada una de les propostes rebudes.

Un cop rebut aquest informe, es convocarà de nou la Mesa de contractació per procedir a l’obertura del sobre número 3 que ha de contenir “l’oferta econòmica” i el “termini de garantia”.

La Junta Directiva del Club agraeix la dedicació i interès de tothom que participa en aquest procés.