Convocatòria Assemblea General Ordinària 2021 - Club Natació Olot

Últimes Notícies

Convocatòria Assemblea General Ordinària 2021

Benvolguts socis,

De conformitat amb allò que disposa l’article 31 bis del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’esport (reformat en virtut del Decret llei 4/2021 de 19 de gener, que habilita les entitats esportives de Catalunya a utilitzar mitjans electrònics i telemàtics per reunir-se i que els òrgans de govern puguin prendre acords), convoquem els socis del Club a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el divendres 30 d’abril de 2021 de manera telemàtica. L’assemblea s’ha fitxat a les 8 del vespre, en primera i única convocatòria.
 

ORDRE DEL DIA

1 – Benvinguda de la presidenta.

2 – Elecció de 3 socis entre els presents per signar l’acta de l’Assemblea juntament amb la secretària i amb el vistiplau de la presidenta.

3 – Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.

4 – Ratificació, si escau, de les vacants cobertes en la Junta Directiva.

5 – Donar compte de la memòria anual de les seccions esportives i de manteniment i reforma de les instal·lacions.

6 – Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de govern, liquidació de l'exercici vençut.

7 - Aprovar, si escau, el pressupost per a l'exercici econòmic de 2021.

8 – Resum de l’estat actual del projecte de la 2a fase de reforma i ampliació de les instal·lacions del Club.

9 – Proposicions i propostes que formulin per escrit els socis o els components de la Junta Directiva, les quals hauran de ser presentades com a mínim cinc dies abans del dia de l'assemblea, i amb el suport d'un nombre de signatures no inferior al 3% dels socis amb dret a vot o de la desena part dels membres de la Junta Directiva.

10 – Propostes del Consell Assessor.

11 – Torn obert de preguntes.

 

La presidenta
Gemma Soy i Juanola

La secretària
Coral Serrat i Costa

 

Olot, 25 de març de 2021

 

 

NOTA IMPORTANT

Com que és una assemblea telemàtica, per accedir-hi caldrà que ens feu arribar la vostra voluntat d’assistència a través de l’adreça de correu electrònic: comunicacio@cnolot.cat, especificant el vostre nom, cognoms i número de DNI, fins al dia 26 d’abril, a 10 de la nit. En fer-ho rebreu l’enllaç que permetrà registrar-vos a l’assemblea i on posteriorment rebreu les instruccions per accedir-hi.

El dia de l’assemblea,  per al procés de validació, es recomana connectar-se amb temps suficient. Per aquest motiu es donarà accés a la reunió a partir de les 7 de la tarda.

 

S’utilitzarà un sistema de videoconferència per poder participar de manera telemàtica en l’assemblea i un sistema complementari de vot perquè tots els socis assistents que ho desitgin puguin fer ús del seu dret a vot. Hi poden participar tots els socis titulars i adherits del Club Natació Olot amb dret a vot a les assemblees*.

*Seran requisits dels socis per poder participar amb veu i vot a l’assemblea: ésser major d'edat (18 anys), tenir plena capacitat d'obrar i pertànyer al Club amb un any d'antelació, com a mínim, a la data de celebració de l'assemblea. Els socis que no compleixin algun d'aquests requisits només tindran veu, però no pas vot, a les assemblees. La participació d'un soci a l'assemblea és personal i en cap cas podrà delegar-se (article 23è dels estatuts del Club Natació Olot).

 

Descarregueu la convocatòria en PDF

25 de març de 2021