Convocatòria Assemblea General Ordinària 2020 - Club Natació Olot

Últimes Notícies

Convocatòria Assemblea General Ordinària 2020

Convoquem els socis del Club a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el divendres 24 de juliol de 2020, a les instal·lacions del Club Natació Olot.  L'assemblea s'ha fixat a les 8 del vespre, en primera convocatòria. L'ordre del dia serà el següent:

 

ORDRE DEL DIA

  1. Benvinguda de la presidenta.
  2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.
  3. Donar compte de la memòria anual de les seccions esportives i de manteniment i reforma de les instal·lacions.
  4. Aprovar, si escau, i conèixer l’informe  de l'exercici vençut (compte de resultats)  tancament del balanç i pressupost per a l'exercici econòmic següent.
  5. Aprovar, si escau, facultar la Junta Directiva per contractar un crèdit per a la realització de la 2a fase de les obres d'ampliació de les instal·lacions del club.
  6. Aprovar, si escau, l’actualització del Reglament Intern.
  7. Aprovar, si escau, el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe.
  8. Proposicions i propostes que formulin per escrit els socis o els components de la Junta Directiva, les quals hauran d'ésser presentades com a mínim cinc dies abans de la celebració de l'assemblea, i amb el suport d'un nombre de signatures no inferior al 3% dels socis amb dret a vot o de la desena part dels membres de la Junta Directiva.
  9. Propostes del Consell Assessor.
  10. Precs i preguntes.

 

 

La presidenta
Gemma Soy i Juanola

La secretària
Coral Serrat i Costa

Olot, 23 de juny de 2020

 

 

ATESA LA IMPORTÀNCIA DE L’ASSEMBLEA I ELS TEMES DE L'ORDRE DEL DIA, US DEMANEM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA. Amb motiu de l’actual situació i per a poder garantir una òptima organització, preguem a tots els socis que desitgin assistir que confirmin la seva assistència enviant un correu a atencioalsoci@cnolot.cat 

Hi podeu assistir tots els socis titulars i adherits del Club Natació Olot amb dret a vot*. Caldrà que us identifiqueu amb el DNI original a l'entrada del local. En cas que per força major no es pogués celebrar l’assemblea el divendres 24 de juliol, es posposarà per al primer divendres fora de l’excepcionalitat de les mesures adoptades pels diferents estaments respecte al coronavirus COVID-19, informant-ne oportunament a la pàgina web, xarxes socials i instal·lacions del Club.

 

Descarrega la convocatòria en PDF

Descarrega la declaració responsable d'assistència
És imprescindible retornar signada amb les vostres dades la declaració de responsabilitat d'assistència al personal del Club, el mateix dia de l'Assemblea, per assistir a l'acte.

 

*Seran requisits dels socis per poder participar amb veu i vot a les assemblees: ésser major d'edat (18 anys), tenir plena capacitat d'obrar i pertànyer al Club amb un any d'antelació, com a mínim, a la data de celebració de l'assemblea. Els socis que no compleixin algun d'aquests requisits només tindran veu, però no pas vot, a les assemblees. La participació d'un soci a l'assemblea és personal i en cap cas podrà delegar-se (article 23è dels estatuts del Club Natació Olot).