Assemblea General - Club Natació Olot

Òrgans de Govern

Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan de govern superior del Club Natació Olot i està integrada per tots els socis amb dret de vot. La seva finalitat bàsica és la de regular i ordenar la vida del Club. Li correspon aprovar la memòria general del darrer exercici, la liquidació del pressupost, el balanç i el compte d'explotació del darrer exercici, el pressupost per a l'exercici següent i les modificacions de les quotes socials.

També es presenta a aprovació la renovació de càrrecs de la Junta Directiva, i es prenen en consideració, i si s'escau s'aproven, aquelles propostes que formulin els socis, d'acord amb allò que s'estableix als estatuts. Finalment, podem trobar diverses tipologies de l'Assemblea General, segons les seves característiques:

  • Les assemblees de caràcter ordinari es convoquen un cop a l'any dins dels 4 primers mesos naturals següents a la finalització de l'exercici.

  • Les assemblees extraordinàries es convoquen quan correspongui d'acord amb els estatuts.

 

CRÒNICA ÚLTIMA ASSEMBLEA CELEBRADA

CRÒNIQUES ASSEMBLEES RECENTS

 

 

Més informació:

Oficines del Club

Avinguda de Pere Badosa, s/n 17800, Olot (Girona)
Atenció al públic: Horari d'obertura vigent de les instal·lacions
Gestions administratives: dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i 16.00 a 20.00 h
E-mail: 
secretaria@cnolot.cat Telèfon: 972 26 20 28

Actualitzat el 25 de març de 2024