Convocatòria Assemblea - Club Natació Olot

Òrgans de Govern

Convocatòria Assemblea

CONVOCATÒRIA: Assemblea General Ordinària (1 d'abril de 2022)

Convoquem els socis del Club a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el divendres 1 d’abril de 2022, en el Restaurant-Càmping les Tries, situat a l'avinguda de Pere Badosa d'Olot.  L'assemblea s'ha fixat a les 8 del vespre en primera i única convocatòria, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1 - Benvinguda de la presidenta.

2 - Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.

3 - Donar compte de la memòria anual de les seccions esportives, i de manteniment i reforma de les instal·lacions.

4 - Aprovar, si escau, i conèixer l’informe  de l'exercici vençut (compte de resultats),  tancament del balanç i pressupost per a l'exercici econòmic següent.

5 - Proposicions i propostes que formulin per escrit els socis o els components de la Junta Directiva, les quals hauran de ser presentades com a mínim cinc dies abans de la celebració de l'assemblea, i amb el suport d'un nombre de signatures no inferior al 3% dels socis amb dret a vot o de la desena part dels membres de la Junta Directiva.

6 - Aprovació del nou text estatutari en el seu conjunt, amb les darreres modificacions dels següents articles: article 9è punts 1.3; 2.1.1; 2.1.2  i  2.2;  article 11è punt 8è; article 28è punts 3r i  5è; article 29è punt 4t; article 31è lletra h); article 42è punt 13è, i disposició final.

7 - Propostes del Consell Assessor.

8 - Torn obert de preguntes.

 

La presidenta                                                                      La secretària
Gemma Soy i Juanola                                                          Coral Serrat i Costa


Olot, 14 de febrer de 2022


ATESA LA IMPORTÀNCIA DE L’ASSEMBLEA I ELS TEMES DE L'ORDRE DEL DIA, US DEMANEM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA. Hi podeu assistir tots els socis titulars i adherits del Club Natació Olot amb dret a vot*. Caldrà que us identifiqueu amb el DNI original a l'entrada del local.

*Seran requisits dels socis per poder participar amb veu i vot a les assemblees: ésser major d'edat (divuit anys), tenir plena capacitat d'obrar i pertànyer al Club amb un any d'antelació, com a mínim, a la data de celebració de l'assemblea. Els socis que no compleixin algun d'aquests requisits només tindran veu, però no pas vot, a les assemblees. La participació d'un soci a l'assemblea és personal i en cap cas podrà delegar-se (article 23è dels Estatuts del Club Natació Olot).

Article 19è dels Estatuts: L’Assemblea general del club es constitueix mitjançant els socis de ple dret que reuneixin les condicions següents: a) Ser major d’edat civil. c) Tenir una antiguitat mínima com a soci d’un any. d) No tenir suspesa la condició de soci. Si no es compleixen les anteriors condicions, el soci tindrà veu però no vot a les assemblees.

Article 77è dels Estatuts: "...disposaran d’una còpia de les modificacions proposades a la secretaria del Club amb deu dies d’antelació a la data de l’assemblea...”

 

Club Natació Olot

 

 

Actualitat el 14 de febrer de 2022