Assemblea General - Club Natació Olot

Òrgans de Govern

Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan de govern superior del Club Natació Olot i està integrada per tots els socis amb dret de vot. La seva finalitat bàsica és la de regular i ordenar la vida del Club. Li correspon aprovar la memòria general del darrer exercici, la liquidació del pressupost, el balanç i el compte d'explotació del darrer exercici, el pressupost per a l'exercici següent i les modificacions de les quotes socials. Es presenta també a aprovació la renovació de càrrecs de la junta, i es prenen en consideració, i si s'escau s'aproven, aquelles propostes que formulin els socis, d'acord amb allò que s'estableix als estatuts.

  • Les assemblees de caràcter ordinari es convoquen un cop a l'any dins dels 4 primers mesos naturals següents a la finalització de l'exercici.

  • Les assemblees extraordinàries es convoquen quan correspongui d'acord amb els estatuts del Club.

 

Actualitzat el 24 de novembre de 2021